Wpływ czynnika stymulującego kolonizację granulocytów po intensywnym leczeniu indukcyjnym w nawrotowej lub opornej na leczenie ostrej białaczce ad 5

W trzech przypadkach wyizolowano dwa typy bakterii. Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej stwierdzono u trzech pacjentów w grupie leczonej CSF granulocytów iu dwóch w grupie kontrolnej. Odrodzenie wybuchów białaczkowych w szpiku kostnym
Ryc. 3. Ryc. 3. Białaczka Blast w szpiku kostnym przed terapią indukcyjną i od 21 do 40 dni po terapii. Jeżeli pobrano więcej niż jedną próbkę szpiku kostnego, pokazane są najwyższe wartości. Ciężkie linie kończące się kółkami wskazują średnie wartości w dwóch grupach.
U czterech pacjentów (jednego z ostrą białaczką szpikową, jednego z powodu przełomu blastycznego z przewlekłej białaczki szpikowej oraz dwóch z ostrą białaczką z powodu zespołów mielodysplastycznych) w grupie granulocytów-CSF, leczenie przerwano wcześnie (między 8 a 15 dniem po rozpoczęciu leczenia) ponieważ nastąpiło odrastanie białaczkowych blaszek przed odliczeniem liczby neutrofilów. Ponieważ u wszystkich czterech pacjentów wystąpiły przypadki oporności na leczenie i możliwe było, że ich blastki mogły odrastać bez CSF granulocytów, wzrost blastów porównywano w dwóch grupach, badając szpik kostny 21 do 40 dni po zakończeniu terapii indukcyjnej. Jak pokazano na rys. 3, nie było różnicy między obiema grupami w odroście wybuchów. W grupie leczonej CSF granulocytów blastami były 56 . 33% szpiku przed chemioterapią i 11 . 24% po chemioterapii, podczas gdy w grupie kontrolnej odpowiednio 44 . 31 i 14 . 20%. Szybkość odrastania była nieco wolniejsza w grupie leczonej granulocytarnym CSF, ale różnica nie była znacząca (P = 0,170 na t-teście). Trzech pacjentów z ostrą białaczką szpikową i jedna z ostrą białaczką limfatyczną w grupie leczonej CSF granulocytów i czterema pacjentami z ostrą białaczką szpikową oraz jedna z ostrą białaczką limfocytową w grupie kontrolnej miała ponad 30 procent blastów po 21 dniach. W podgrupach z wyłączeniem pacjentów z ostrą białaczką limfocytową nie było również istotnej różnicy między grupami leczonymi (p = 0,554).
Wyniki terapii mające na celu wywołanie remisji
Tabela 3. Tabela 3. Wyniki terapii w celu wywołania remisji. Tabela 3 pokazuje wyniki terapii mające na celu wywołanie remisji. Pięćdziesiąt procent pacjentów w grupie leczonej CSF granulocytów miało pełną remisję po jednym przebiegu terapii indukcyjnej, w porównaniu z 36 procentami w grupie kontrolnej. Chociaż tempo remisji było wyższe w grupie leczonej CSF granulocytów, różnica była nieistotna (P = 0,162). Jeden pacjent (z ostrą białaczką limfocytową) z dwóch w grupie leczonej CSF granulocytów, którzy zostali wykluczeni z dalszej oceny z powodu hiperkomórkowej budowy szpiku kostnego podczas randomizacji, mieli całkowitą remisję. Jeden pacjent (z ostrą białaczką szpikową) w grupie leczonej CSF granulocytów, który został wykluczony z powodu innej terapii indukcyjnej, miał całkowitą remisję. Jeden pacjent (z ostrą białaczką limfocytową) w grupie leczonej CSF granulocytów, który został wykluczony z powodu dodania terapeutycznego dokanałowego metotreksatu, nie uzyskał remisji.
Nawrót po całkowitym remisie
Rysunek 4
[więcej w: nortryptylina, dieta po usunięciu wyrostka, psychozy endogenne ]