Delecja angażująca gen Connexin 30 w niedosłuchowe upośledzenie słuchu ad

W sumie 167 hiszpańskich i 26 kubańskich rodzin miało co najmniej dwóch dotkniętych tą chorobą członków i autosomalny recesywny schemat dziedziczenia (przypadki rodzinne), a 197 hiszpańskich i 32 kubańskich rodzin miało tylko jednego dotkniętego chorobą członka (sporadyczne przypadki). Rodzinne sprawy obejmowały 52 hiszpańskich i 5 kubańskich sibships oraz 115 hiszpańskich i 21 kubańskich rodzin z dotkniętymi członkami w więcej niż jednym pokoleniu. Pisemną świadomą zgodę uzyskano od wszystkich podmiotów objętych badaniem lub od ich rodziców. Członkowie rodziny z cechami syndromowego uszkodzenia słuchu, jak również z domniemanymi przyczynami środowiskowymi, zostali wykluczeni na podstawie ich historii i wyników badań klinicznych. Badanie otoskopowe, tympanometria z badaniem odruchów akustycznych oraz testy kamertonowo-widmowe były przeprowadzane systematycznie, aby wykluczyć przewodzeniowy ubytek słuchu. Przeprowadzono audiometrię tonalną w celu oceny przewodnictwa powietrznego (częstotliwości od 250 do 8000 Hz) i przewodnictwa kostnego (częstotliwości od 250 do 4000 Hz).
Techniki genetyczne
DNA ekstrahowano z krwi obwodowej zgodnie ze standardowymi procedurami. Startery i warunki dla amplifikacji markerów mikrosatelitarnych w reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) opisano poprzednio. 23-25 Inne primery i warunki PCR opisano w Dodatkowym Dodatku 1, dostępnym z pełnym tekstem tego artykułu pod adresem http: // /www.nejm.org. Fluorescencyjnie znakowane allele analizowano za pomocą analizatora genetycznego ABI Prism 310 (Applied Biosystems). Wykrywanie mutacji przeprowadzono za pomocą analizy heterodupleksu na żelach do ulepszania wykrywania mutacji (MDF, bioprodukty FMC), jak opisano poprzednio. 26, 27 sekwencjonowanie DNA przeprowadzono w analizatorze genetycznym ABI Prism 310.
Southern Blotting
Całkowite trawienie genomowego DNA (15 .g) przeniesiono na membrany Zeta-Probe GT (Bio-Rad). Sondy znakowano losowym primingiem za pomocą trifosforanu deoksyurytydyny [.32P] za pomocą zestawu High Prime (Roche). Przeprowadzono hybrydyzację z umiarkowanym poziomem ostrości w buforze kościelnym (0,5 M bufor fosforanu sodu przy pH 7,2, 7% dodecylosiarczanu sodu i mM EDTA przy pH 8,0) w 65 ° C przez noc. Membrany przepłukano trzykrotnie w 2 x standardowy bufor cytrynianowy sodu (300 mM chlorek sodu i 30 mM cytrynian sodu) z 0,1% dodecylosiarczanu sodu w 65 ° C i wystawiono na działanie filmu Kodak X-OMAT AR przez 10 dni w -30 ° C .
Wyniki
Łącznie 422 niespokrewnionych badanych z Hiszpanii i Kuby, którzy mieli prelingralne, niedosięgowe uszkodzenie słuchu, z metodą dziedziczenia, która była zgodna z autosomalnym recesywnym wzorcem, oceniano pod kątem mutacji w GJB2. Spośród tych 422 osobników 129 miało mutacje w obu allelach GJB2, 249 nie miało żadnej możliwej do zidentyfikowania mutacji w GJB2, a 44 miało mutację w jednym allelu genu, ale bez mutacji w regionie kodującym lub miejscach składania z drugiego allelu. 44 heterozygotycznych osobników i ich krewnych poddano genotypowaniu dla czterech markerów mikrosatelitarnych (D13S141, D13S175, D13S1275 i D13S292), które są blisko GJB2 w dniu 13q12.23,24 Analiza haplotypów tych markerów wykluczyła powiązanie z DFNB1 u 11 osób, co sugeruje, że byli przypadkowymi nosicielami mutacji; ten wynik był oczekiwany, biorąc pod uwagę wysoką częstotliwość nosicielstwa mutacji GJB2 w populacji hiszpańskiej (2,5 procent dla najczęstszej mutacji, delecja guaniny na pozycji 35 [35delG]) 28 (i dane niepublikowane)
[przypisy: moczenie mimowolne, charakteropatia, psychoza organiczna ]
[więcej w: dieta na kaloryfer, eskulap łomża, olx susz ]