Codzienna hemodializa i wyniki ostrej niewydolności nerek czesc 4

Postanowiliśmy prospektywnie przeanalizować ogólną śmiertelność zamiast zgonu z określonych przyczyn, ponieważ u pacjentów z niewydolnością wielonarządową przyczyna zgonu może być niepewna. Drugorzędowymi punktami końcowymi były częstość powikłań związanych z leczeniem oraz czas trwania ostrej niewydolności nerek. Analiza statystyczna
Wyliczyliśmy, że w przypadku co najmniej 80 pacjentów, dla których dostępne były odpowiednie dane dla każdej grupy leczenia, badanie miałoby siłę statystyczną równą 80 procent, aby wykryć bezwzględną różnicę umieralności o 20 procent między grupami, z hipotetyczną śmiertelnością wynoszącą 25 procent. procent w grupie, która otrzymywała leczenie z codzienną hemodializą i 45 procent w grupie, która otrzymywała konwencjonalne leczenie zastępcze w ciągu dnia. Niezależny komitet monitorujący dane na bieżąco sprawdzał kwestie związane z protokołami i bezpieczeństwo oraz przeprowadzał tymczasową analizę po włączeniu 72 pacjentów. Read more „Codzienna hemodializa i wyniki ostrej niewydolności nerek czesc 4”

Miedziane urządzenia domaciczne i niepłodność jajowodów u kobiet z Nulligravid

Hubacher i jego współpracownicy (wydanie 23 sierpnia) informują, że stosowanie miedzianych wkładek domacicznych (IUD) nie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zgryzu jajowodów u kobiet z niedoborem nerwu błędnego. Jednak tylko 6 procent kobiet w badaniu stosowało wkładkę domaciczną. W związku z tym liczby używane do testowania wpływu czasu użytkowania IUD, niezwykle ważnego aspektu badania, były jeszcze mniejsze. Tylko 44 kobiety stosowały wkładkę miedzianą przez ponad rok, z których tylko 8 miało zamknięcie jajowodów. Niemniej iloraz szans na zamknięcie jajowodów wykazuje umiarkowaną, nieistotną tendencję zwiększania ryzyka wraz ze wzrostem czasu trwania stosowania wkładki (do 6 miesięcy, 0,8 [przedział ufności 95%, od 0,4 do 1,8], od 7 do 12 miesięcy, 1,1 [95 procent przedział ufności, 0,4 do 2,8] oraz 13 miesięcy lub więcej, 1,3 [przedział ufności 95%, 0,6 do 3,2]). Read more „Miedziane urządzenia domaciczne i niepłodność jajowodów u kobiet z Nulligravid”

Delecja angażująca gen Connexin 30 w niedosłuchowe upośledzenie słuchu

Wrodzone upośledzenie słuchu dotyczy około na 2000 noworodków. Do 50 procent wszystkich pacjentów z autosomalną recesywną, nieprzytomną głuchotą przedńczoszową w różnych populacjach ma mutacje w genie kodującym połączenie białkowe connexin 26 (GJB2) w locus DFNB1 na chromosomie 13q12. Jednak duża część (10 do 42 procent) pacjentów z mutacjami GJB2 ma tylko jeden zmutowany allel; mutacja towarzysząca nie została zidentyfikowana. Zgłaszano również przypadki rodzinne związane z DFNB1 bez mutacji w GJB2.
Metody
Oceniliśmy 33 niespokrewnione probandy z głuchotą przedczulgową, która miała tylko jeden zmutowany allel GJB2. Read more „Delecja angażująca gen Connexin 30 w niedosłuchowe upośledzenie słuchu”

Testy stymulacji ACTH i poziomy siarczanu dehydroepiandrosteronu w osoczu u kobiet z nadmiernym owłosieniem cd

W przypadku pomiarów uzyskanych po 0, 30 i 60 minutach zastosowano analizę wariancji dla powtarzanych pomiarów; różnice między grupami zostały zbadane pod względem istotności statystycznej za pomocą testu Scheffé. Różnice między środkami grup oceniano za pomocą analizy wariancji i testu Scheffé. Różnice pomiędzy pacjentami w grupie 4 a normalnymi kobietami określono za pomocą niezależnych dwustronnych testów t. Wszystkie analizy statystyczne przeprowadzono za pomocą oprogramowania statystycznego ABstat (Anderson-Bell, Canon City, Colo.). Wyniki
Ryc. Read more „Testy stymulacji ACTH i poziomy siarczanu dehydroepiandrosteronu w osoczu u kobiet z nadmiernym owłosieniem cd”

Testy stymulacji ACTH i poziomy siarczanu dehydroepiandrosteronu w osoczu u kobiet z nadmiernym owłosieniem ad

Żaden z pacjentów nie przyjmował leków związanych z nadmiernym owłosieniem, a żaden z nich nie miał zespołu Cushinga, ciemiężyczy wieńcowej, hiperprolaktynemii ani rodzinnej historii wrodzonego przerostu kory nadnerczy. Protokół został zatwierdzony przez Komitet Praw Człowieka w Szpitalu Dziecięcym w Pittsburghu i uzyskano świadomą zgodę wszystkich pacjentów.
Testowanie ACTH i testy hormonalne
Próbki krwi pobierano przed i po 30 minutach od podania 100 jednostek ACTH (kosyntropiny) przez dożylną iniekcję w bolusie przez minutę. Próbki również otrzymano po 60 minutach u niektórych pacjentów. Testy przeprowadzono między 8 a 10 rano. Read more „Testy stymulacji ACTH i poziomy siarczanu dehydroepiandrosteronu w osoczu u kobiet z nadmiernym owłosieniem ad”

Wtórne biosyntetyczne defekty u kobiet z późnym początkiem wrodzonej hiperplazji nadnerczy ad 7

Wszystkie 14 kobiet homozygotycznych z powodu niedoboru 21-hydroksylazy miało częściowy niedobór 11.-hydroksylazy. Dokładny charakter tych połączonych defektów, po raz pierwszy opisany przez Gandy ego i in. w latach 196021, a później przez innych, 22 23 24 25 jest nieznane, ale rozważano kilka możliwości. 24, 25 Na podstawie niedawnego odkrycia, że geny kodujące 21-hydroksylazę i 11.-hydroksylazę znajdują się na różnych chromosomach (6 i 8, odpowiednio), jest bardzo mało prawdopodobne, aby jedna kobieta, a tym bardziej wszystkie kobiety z badanym niedoborem 21-hydroksylazy, miała zmutowane geny dla obu wad. Hipoteza genetycznie nieprawidłowej lub nieprawidłowej 11.-hydroksylazy o zwiększonym powinowactwie do alternatywnego substratu (17-hydroksyprogesteronu), indukująca nieprawidłową steroidogenezę24, wydaje się również bardzo mało prawdopodobna. Read more „Wtórne biosyntetyczne defekty u kobiet z późnym początkiem wrodzonej hiperplazji nadnerczy ad 7”

Intensywna terapia insulinowa u chorych krytycznie chorych ad 6

Odsetek pacjentów wymagających intensywnej opieki przez ponad pięć dni był podobny w obu grupach (27 procent w grupie intensywnego leczenia i 31 procent w grupie leczonej konwencjonalnie, P = 0,1). Wśród tych pacjentów mediana punktacji APACHE II w pierwszych 24 godzinach intensywnej terapii była taka sama w obu grupach leczenia (mediana, 12); dwie trzecie pacjentów w obu grupach przyjęto na oddział intensywnej terapii z powodów innych niż kardiochirurgiczne. Obserwowane zmniejszenie umieralności z intensywną insulinoterapią wystąpiło wyłącznie w kohorcie długotrwałej (10,6% zgonów w grupie intensywnego leczenia vs. 20,2% w grupie leczonej konwencjonalnie, P = 0,005). W modelu wieloczynnikowej logistyczno-regresyjnej niezależnymi wyznacznikami umieralności były wynik APACHE II wynoszący 9 lub więcej dla pierwszych 24 godzin intensywnej opieki, wyższy wiek, wskazanie do przyjęcia inne niż kardiochirurgiczne, trzeciorzędne skierowanie i konwencjonalne leczenie insuliną , ale nie w historii cukrzycy lub hiperglikemii w momencie przyjęcia do oddziału intensywnej terapii. Read more „Intensywna terapia insulinowa u chorych krytycznie chorych ad 6”

Morfologia plemników, ruchliwość i koncentracja w żyznych i niepłodnych mężczyznach ad 5

Strzałki wskazują progi między przedziałami niepłodnymi i nieokreślonymi (po lewej) i przedziałami nieokreślonymi i płodnymi (po prawej). Rozkłady częstotliwości u płodnych i niepłodnych mężczyzn w odniesieniu do stężenia plemników, ich ruchliwości i morfologii, podzielone na podstawie progów określonych przez analizę CART, pokazano na rycinie 1. W grupie mężczyzn z niepłodnością stwierdzono znaczną nadwyżkę podrzędne zakresy tych pomiarów nasienia i odpowiedni nadmiar żyznych mężczyzn z wartościami w żyznych zasięgach. W przybliżeniu jednakowe proporcje płodnych i niepłodnych mężczyzn miały wartości w nieokreślonych zakresach tych zmiennych.
Tabela 4. Read more „Morfologia plemników, ruchliwość i koncentracja w żyznych i niepłodnych mężczyznach ad 5”